Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning.
2011-2012 - RPR1011 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 Modul 1, RAD1021.

Forventet læringsutbytte

 Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning.

 • har kjennskap til grunnleggende omsorgsteori ved helseproblemer og sykdom
 • opprettholder og igangsetter nødvendige behandlings- og /eller omsorgstiltak ovenfor pasienter innenfor studentens kompetanseområde, i samarbeid med annet fagpersonale
 • har kunnskap og ferdigheter i relevante sykepleieprosedyrer som ivaretar hele mennesket ved helseproblemer og sykdom
 • har kunnskap og ferdigheter i daglig stell av pasienter og ivaretar hygieniske retningslinjer
 • har kunnskap om sykehusinfeksjoner, med vekt på årsaker og følger for pasient og samfunn.
 • bruker den problemløsende metoden, og samler data om den enkelte pasient i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov
 • er bevisst sitt ansvar og har kunnskap om pasientobservasjon ved helseproblemer og ulike sykdommer, samt følger opp forandringer i pasientens sykdomstilstand
 • varetar pasientens behov for omsorg uavhengig av kjønn, aldersgrupper og kultur
 • evaluerer igangsatte omsorgstiltak
 • ivaretar basal førstehjelp, og har handlingsberedskap ved enklere akutte situasjoner (simulering)
 • er bevisst i forhold til ergonomi og pasientforflytning
 • organiserer og gjennomfører egen arbeidsdag
 • beskriver og anvender grunnleggende prinsipper og prosedyrer for skjelett- og thoraxundersøkelser
 • forklarer anatomiske bildekriterier ved skjelett- og thoraxundersøkelser
 • forklarer spesielle utfordringer ved røntgenundersøkelser av barn
 • gjenkjenner og forklarer forventede funn ved sykdommer og skader knyttet til skjelett- og thoraxundersøkelser
 • lager prosedyrebok for skjelett- og thoraxundersøkelser
 • forklarer radiografens rolle ved ulike situasjoner og undersøkelser som for eksempel ved skjelett- og thoraxundersøkelser, planlagte og akutte undersøkelser
 • kjenner til og anvender gjeldende veileder for praktisk strålevern (”Veileder 5”)
 • utfører skjelett- og thoraxundersøkelser

 Multiple choice test i medikamentregning

 •  behersker medikamentregning

Emnets temaer

 Praktisk prøve

pasientomsorg
pasientobservasjoner
den problemløsende metode hygiene
sykepleieprosedyrer
prosedyrer i skjelettradiografi
prosedyrer i thoraxradiografi

Multiple choice test i medikamentregning

medikamentregning

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Studiet bruker PBL som sin pedagogiske metode. I dette inngår blant annet: gruppearbeid, forelesninger, lab-øvelser, seminar, selvstudier og øvelser i praksisfeltet.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning. Halve kullet testes i radiografi og halve kullet i sykepleieprosedyrer. Studentene trekker fagområde når de kommer på skolen eksamensdagen. Studentene får 15 minutter forberedelsestid og gjennomføringen av den praktiske prøven tar ca 30 minutter. Studentene har lov til å benytte egenprodusert prosedyrebok i forberedelsestiden.

Medikamentregning testes digitalt ved multiple choice. Medikamenttest krever 100% riktig svar for å være bestått.

Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Kontinuasjon arrangeres etter eksamensplanen ved Seksjon for helseteknologi og samfunn

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Studentens egenproduserte prosedyrebok i sykepleie og radiografi er tillatte hjelpemidler i forberedelsestiden til den praktiske prøven.
Godkjent kalkulator, Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok er tillatte hjelpemidler på medikamentregningsprøven.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i modul 2.

Læremidler

 Bachelor i radiografi ved høgskolen i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over ressurslitteratur finnes på høgskolens hjemmesider.

Erstatter

RPR1001

Supplerende opplysninger

 Bestått Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning er en forutsetning for at studenten skal kunne jobbe med målene i praksis. Ved ikke bestått prøve kan ikke studenten starte i veiledet praksis.