Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter
2011-2012 - RPR2041 - 10sp

Forutsetter bestått

  •  RAD1021 Naturvitenskapelige emneområder og innføring i radiografi
  •  RPR1011 Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning.

Anbefalt forkunnskap

 Modul 1 og 2, RAD 1021

Forventet læringsutbytte

Overordnet læringsutbytte CT:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for CT undersøkelser, bildebehandling, og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.

Overordnet læringsutbytte mammografi, ultralyd og nukleærmedisin:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i undersøkelser og prosedyrer ved disse modalitetene, og skal kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte intervensjon:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer ved intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.

Overordnet læringsutbytte MR:
Studenten skal ha innsikt og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved MR-undersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte generell radiografi:
Studenten skal ha ferdigheter i thorax - og skjelettrøntgen samt gjennomlysningsundersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Læringsutbytte og vurderingskriterier er nærmere beskrevet i Praksisplan for Bachelor i radiografi

Emnets temaer

 Anatomi og fysiologi.
 Sykdomslære og mikrobiologi.
 Farmakologi og kontrastmiddellære
 Eksponeringsteknikk.
 Strålevern.
 Etikk.
 Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.
 Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider.
 Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse.
 Pasientomsorg¨og sykepleie.
 Metodiske prinsipper og teknikker.
 Apparatlære.
 

 Kvalitetsutvikling

 Universell utforming.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ved ikke - bestått praksisperiode må studenten kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av en individuell utdanningsplan for videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

 All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Læremidler

 En oppdatert oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid på Høgskolens hjemmeside.

Erstatter

RPR2011

Supplerende opplysninger

Ved Bachelor i radiografi vil alle studenter få praksis i følgende modaliteter: generell radiografi, computer tomografi (CT), og stråleterapi. I tillegg vil hver student tilbys praksis i minst 2 av 6 spesialmodaliteter som er: magnetresonans (MR), nukleærmedisin, mammografi, gjennomlysning, ultralyd og intervensjon. Studentene vil tilbys praksis i modalitetene i ulik rekkefølge.