Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter, praksis 3
2011-2012 - RPR2051 - 10sp

Forutsetter bestått

 Praksis 1 og 2, RPR2031, RPR2041.

Anbefalt forkunnskap

 Praksis 1 og 2, RPR2031, RPR2041, samt modulene 1 - 4.

Forventet læringsutbytte

Overordnet læringsutbytte CT:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for CT undersøkelser, bildebehandling, og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.

Overordnet læringsutbytte mammografi, ultralyd og nukleærmedisin:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i undersøkelser og prosedyrer ved disse modalitetene, og skal kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte intervensjon:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer ved intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.

Overordnet læringsutbytte MR:
Studenten skal ha innsikt og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved MR-undersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte generell radiografi:
Studenten skal ha ferdigheter i thorax - og skjelettrøntgen samt gjennomlysningsundersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Læringsutbytte og vurderingskriterier er nærmere beskrevet i Praksisplan for Bachelor i radiografi

Emnets temaer

 Anatomi og fysiologi.
 Sykdomslære og mikrobiologi.
 Farmakologi og kontrastmiddellære
 Eksponeringsteknikk.
 Strålevern.
 Etikk.
 Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.
 Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider.
 Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse.
 Pasientomsorg¨og sykepleie.
 Metodiske prinsipper og teknikker.
 Apparatlære.
 

 Kvalitetsutvikling

 Universell utforming.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ved ikke bestått praksisperiode må studenten kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av en individuell utdanningsplan for videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

 All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Læremidler

En oppdatert oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid på Høgskolens hjemmeside.

Supplerende opplysninger

Ved Bachelor i radiografi vil alle studenter få praksis i følgende modaliteter: generell radiografi, computer tomografi (CT), og stråleterapi. I tillegg vil hver student tilbys praksis i minst 2 av 6 spesialmodaliteter som er: magnetresonans (MR), nukleærmedisin, gjennomlysning, mammografi, ultralyd og intervensjon. Studentene vil tilbys praksis i modalitetene i ulik rekkefølge.