Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter, praksis 4
2011-2012 - RPR3031 - 10sp

Forutsetter bestått

  •  Praksis 1, 2 og 3 (RPR2031, RPR2041, RPR2051).
  •  RAD2011 Radiograffaglige emneområder

Anbefalt forkunnskap

 Modul 1 -6 og praksis 1 - 3.

Forventet læringsutbytte

Overordnet læringsutbytte CT:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for CT undersøkelser, bildebehandling, og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.

Overordnet læringsutbytte mammografi, ultralyd og nukleærmedisin:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i undersøkelser og prosedyrer ved disse modalitetene, og skal kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte intervensjon:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer ved intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.

Overordnet læringsutbytte MR:
Studenten skal ha innsikt og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved MR-undersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte generell radiografi:
Studenten skal ha ferdigheter i thorax - og skjelettrøntgen samt gjennomlysningsundersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Læringsutbytte og vurderingskriterier er nærmere beskrevet i Praksisplan for Bachelor i radiografi

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi
Sykdomslære og mikrobiologi
Farmakologi og kontrastmiddellære
Eksponeringsteknikk
Strålevern
Etikk
Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse
Pasientomsorg¨og sykepleie
Metodiske prinsipper og teknikker
Apparatlære
Kvalitetsutvikling
Universell utforming

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ved ikke bestått praksis må studenten selv kontakte studieprogramsansvarlig for tilrettelegging av individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

 All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Studentene skal gjennomføre et forbedringsprosjekt i praksis. Prosjektrapport og framlegg må være godkjent før praksis er bestått.

Læremidler

 En oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid oppdatert på høgskolens hjemmesider.

Supplerende opplysninger

Ved Bachelor i radiografi vil alle studenter få praksis i følgende modaliteter: generell radiografi, computer tomografi (CT), og stråleterapi. I tillegg vil hver student tilbys praksis i minst 2 av 6 spesialmodaliteter som er: magnetresonans (MR), nukleærmedisin, mammografi, gjennomlysning, ultralyd og intervensjon. Studentene vil tilbys praksis i modalitetene i ulik rekkefølge.