Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
2011-2012 - SPL1004 - 14sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne:

 • beskrive kroppens oppbygning, og forklare organer og organsystemenes normale funksjon og samspill for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyre – og urinveisystemet og reproduksjonssystemet
 • navngi anatomiske navn på strukturer og organer, og beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • beskrive biokjemiske prosesser
 • navngi de ulike næringsstoffene og beskrive deres omsetning og funksjon
 • forklare hvordan smitte spres, og kunne anvende og begrunne generelle hygieniske tiltak
 • beskrive kroppens normalflora, smittestoffenes oppbygging og egenskaper
 • kjenne til de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres
 • navngi og beskrive de mest relevante sykdomsfremkallende mikrobene og deres virkning på kroppen

Emnets temaer

Anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæring, hygiene og mikrobiologi

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Elektronisk flervalgstest, 1 time i mikrobiologi/hygiene (15%)
 • Skriftlig eksamen, 4 timer i anatomi/fysiologi/biokjemi (85%)
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensur av besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig skoleeksamen og 1-times flervalgstest

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • "Begrepsavklaring" til skriftlig skoleeksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Inntil fem obligatoriske arbeidskrav. To eller flere av disse arbeidskravene foreligger som individuelle flervalgstestester i anatomi/fysiologi/biokjemi. Flervalgstestene godkjennes med 80 % riktige svar. Alle arbeidskravene må være godkjente før kandidaten får gå opp til skriftlig eksamen.

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturlister klare innen 1. juli.