Medikamentregning
2011-2012 - SPL1004MED - 1sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap studenten:

 • forklare forholdet mellom de ulike enhetene for masse, volum og tid
 • forklare hva mol og IE innebærer
 • forklare begrepene dose, mengde og styrke, og kunne identifisere disse opplysninger i en gitt oppgave.
 • forklare og anvende begrepene masse-, volum- og massevolum-prosent

Ferdighet studenten:

 • beherske omregning mellom enheter, og regneoppgaver knyttet til dose, mengde og styrke
 • foreta regneoppgaver hvor kroppsvekt eller kroppsoverflate er gitt som opplysning om pasienten
 • utføre regneoppgaver med dosering av legemidler i flytende form og tabletter, infusjoner og infusjonshastighet
 • forklare begrepet dråpetall og beherske regneoppgaver med dråper
 • forklare hva fortynning er og beherske regneoppgaver knyttet til fortynning

Emnets temaer

 • måleenheter
 • dose, mengde og styrke
 • infusjoner og fortynning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Digital eksamen, 2 timer i medikamentregning (vurderes til bestått/ikke-bestått).

Tas via Fronter

Bestått forutsetter feilfri eksamen.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se datoer i eksamensplan. Det tilrettelegges for inntil 3 nye forsøk i inneværende semester. Se supplerende opplysninger.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator og Felleskatalogen

Supplerende opplysninger

Ved tredje kontinuasjon i medikamentregning kan emneansvarlig tilrettelegge for en kombinasjonstest bestående av flervalgstest og muntlig test. Etter ordinær flervalgstest vil de som har én feil få umiddelbar mulighet til muntlig testing. Kandidater med mer enn én feil, får ikke bestått.