Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
2011-2012 - SPL1012 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

 SPL1004 og SPL1092

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
studenten skal 

 • kjenne sykepleiefagets historie, tradisjoner og verdigrunnlag
 • kjenne ulike teoretiske perspektiver knyttet til sykepleiefaget
 • anvende beslutningsprosesser i sykepleie
 • ha kunnskap om menneskers fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov
 • ha kunnskap om aldringens betydning for det å være syk og hjelpetrengende
 • kjenne yrkesetiske retningslinjer og etiske prinsipper
 • kjenner kunnskapens betydning for utøvelse av sykepleie

Ferdighet
Studenten skal :

 • anvende artikkeldatabaser for kildesøk
 • dokumentere og utforme planer for sykepleie

Generell kompetanse
Studenten skal:

 • vise respekt og har et helhetlig syn på personer som er hjelpetrengende
 • vise evne til etisk sensibilitet og refleksjon
 • være oppmerksom på normal aldrings betydning for sykepleiefaglig tilnærming til pasienter

Emnets temaer

Vitenskapsteori og forskningmetode:

 • Vitenskapsteoretiske tradisjoner,ulike kunnskapssyn og metoder for kunnskapsutvikling

Sykepleiens verdigrunnlag og perspektiver:

 • Sykepleiefagets grunnleggende verdier,historie og teorietiske perspektiver/modeller
 • Sykepleierutdanningen og sykepleie i dagens helsetjeneste
 • Yrkesetikk og etiske prinsipper

Grunnleggende sykepleie:

 • Menneskers grunnleggende behov
 • Å være syk og hjelpetrengende
 • Relasjonen mellom sykepleier og pasient

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 Individuell skriftlig hjemmeeksamen 5 virkedager

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern sensur av oppgavene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske arbeidskrav individuelt og i grupper som alle må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Nærmere opplysninger i Undervisningsplan for studieenhet 1.

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturliste er klar innen 1. juli 2011

Erstatter

SPL 1002 og SPL 1011