Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
2011-2012 - SPL1092 - 5sp

Forventet læringsutbytte

 Studenten:

 •  har forståelse for gruppeprosessers betydning i læring og samarbeid
 •  forklarer menneskets psykologiske utvikling fra fødsel til alderdom
 •  viser at læring, tilhørighet og identitet er grunnleggende behov
 •  anvender kunnskaper om stress, kriser og mestring
 •  forklarer sosiale rollers betydning
 •  gjør rede for kultur som fenomen og for betydningen av kulturell tilhørighet og etnisk identitet
 •  påviser makt som fenomen i et individ- og samfunnsperspektiv
 •  beskriver endringer i folkehelsen og velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelse
 •  forklarer sosiale relasjoner og nettverks betydning for helse og livskvalitet

Emnets temaer

 •  Samspill og gruppeprosesser
 •  Kommunikasjon og konflikthåndtering
 •  Utviklings- og personlighetspsykologi
 •  Motivasjon, kriser og helsepsykologi
 •  Velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelse
 •  Kulturelle fortolkningsrammer og tverrkulturell tilnærming til helse og sykdom
 •  Makt, avmakt og myndiggjøring
 •  Sosiale relasjoner, roller og nettverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon