Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
2011-2012 - SPL2012 - 10sp

Forutsetter bestått

 •  SPL1004
  SPL 1004MED
 •  SPL1012
 •  SPL1092
 •  VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • Forstår sammenhengen mellom virkelighetssyn, kunnskapssyn og menneskesyn som vitenskapsteoretisk grunnlag
 • Har kunnskap om ulike torier sykepleiefaget bygger på
 • Har bred kunnskap i å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter

Ferdighet - studenten:

 • Identifiserer og analyserer etiske dilemma
 • Anvender anerkjent fag- og forskningslitteratur som kunnskapskilde knyttet til pasient- og pårørendesituasjoner
 • Analyserer og diskuterer brukerperspektivet i sykepleier-pasient-pårørende relasjoner

Generell kompetanse  - studenten:

 • Ser betydningen av nytenkning, fagutvikling og forskning knyttet til klinisk sykepleie
 • Viser innsikt i kompleksiteten i kommunikasjon og samhandlingsprosesser
 • Har kunnskap om organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten

Emnets temaer

 
1. Vitenskapsteori og forskningsmetode

 •  Virkelighetssyn, kunnskapssyn og menneskesyn som vitenskapsteoretisk grunnlag
 •  Systematisk søk og granskning av vitenskapelige artikler
 •  Prinsippene i litteraturstudie som metode

2. Sykepleiens verdigrunnlag og perspektiver

 •  Etikk relatert til sykepleie
 •  Ulike teorier og begreper i sykepleien
 •  Prinsippene i Kunnskapsbasert praksis

3. Grunnleggende sykepleie

 • Sentrale fenomener i sykepleien
 • Grunnleggende sykepleie til mennesker med akutt og kritisk sykdom
 • Grunnleggende sykepleie ved kronisk sykdom og rehabilitering
 • Livsløpsperspektivet i sykepleien
 • Pårørendeperspektivet i sykepleien
 • Organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 I tillegg til de forannevnte metoder benyttes simulering
Skriftlige og muntlige arbeider individuelt og i grupper

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 •  Individuell hjemmeeksamen, 6 virkedager.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern og intern sensur av oppgavene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon, se Eksamensplan

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav i ulike temaer i emnet, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen
Se undervisningsplan for 2. studieenhet for nærmere opplysninger

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.

Supplerende opplysninger

Viser til retningslinjer for SPL 2012 i Undervisningsplanen for studieenhet 2.