Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
2011-2012 - SPL2012D - 10sp

Forutsetter bestått

 • SPL1003
 • SPL1012
 • SPL1092
 • VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • Forstår sammenhengen mellom virkelighetssyn, kunnskapssyn og menneskesyn som vitenskapsteoretisk grunnlag
 • Har kunnskap om ulike teorier sykepleiefaget bygger på
 • Har bred kunnskap i å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter

Ferdighe t - studenten:

 • Identifiserer og analyserer etiske dilemma
 • Anvender anerkjent fag- og forskningslitteratur som kunnskapskilde knyttet pasient- og pårørendesituasjoner
 • Analyserer og diskuterer brukerperspektivet i sykepleier-pasient-pårørende- relasjoner

Generell kompetanse - studenten:

 • Viser innsikt i betydningen av nytenkning, fagutvikling og forskning knyttet til klinisk sykepleie
 • Viser innsikt i kompleksiteten i kommunikasjon og samhandlingsprosesser
 • Har kunnskap om organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten

Emnets temaer

1. Vitenskapsteori og forskningsmetode
 - Virkelighetssyn, kunnskapssyn og menneskesyn som vitenskapsteoretisk grunnlag
 - Systematisk søk og granskning av vitenskapelige artikler
 - Prinsippene i litteraturstudie som metode

2. Sykepleiens verdigrunnlag og perspektiver
 - Etikk relatert til sykepleien
 - Ulike teorier og begreper i sykepleien
 - Prinsippene i Kunnskapsbasert praksis

3. Grunnleggende sykepleie
 - Sentrale fenomener i sykepleien
 - Grunnleggende sykepleie til mennesker med akutt og kritisk sykdom
 - Livsløpsperspektivet i sykepleie
 - Pårørendeperspektivet i sykepleien
 - Organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 I tillegg til forannevnete metoder benyttes simulering.
 Skriftlige og muntlige arbeider individuelt og i grupper

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 Individuell hjemmeeksamen, 6 virkedager.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern og intern vurdering av oppgavene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon, se Eksamensplan

Obligatoriske arbeidskrav

 Obligatoriske arbeidskrav i ulike temaer i emnet
 Obligatorisk tilstedeværelse i ulike undervisningsopplegg
 Se undervisningsplan for 2. studieenhet for næremere opplysninger

Læremidler

 Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.

Supplerende opplysninger

 Viser til retningslinjer for SPL 2012 i Undervisningsplan for studieenhet 2.