Sykdomslære
2011-2012 - SPL2022 - 15sp

Forutsetter bestått

 • PRU 1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 • SPL 1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene 
 • SPL 1004MED Medikamentregning
 •  SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
 •  SPL 1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 •  VPS 1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

 •  VPK 2002 Veiledet praksis i kirurgi
 •  VPM 2002 Veiledet praksis i medisin
 •  VPP 2002 Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

 Studenten skal ha kunnskaper om:

 • generelle patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke
 • de vanligste medisinske og psykiatriske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling
 • generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger
 • ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling
 • hygieniske prinsipper i den hensikt å forhindre sykdomsspredning og smitte

Studenten skal ha ferdigheter til å:

 • observere og iverksette relevante tiltak ved akutte og kroniske sykdommer og lidelser
 • observere effekt og eventuelle bivirkninger ved medikamentell behandling
 • utøve forsvarlig legemiddelhåndtering etter gjeldene retningslinjer og lover

Studenten skal ha generell kompetanse ved:

 • å simulere og reflektere over relevante pasientsituasjoner i forkant og etterkant av utøvelse av sykepleie

Emnets temaer

 Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, hygiene og ernæring knyttet til pasienter innenfor medisinske, kirurgiske og psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Refleksjon og gruppearbeid vil bli inkludert i bruk av avansert pasientsimulator i klinikklaboratoriet. Fullskalasimulering

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen 3 timer, psykiatri, (teller 33,3%)
 •  Skriftlig eksamen 4 timer, somatikk, (teller 66,6%)
 •  Begge deleksamener må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 •  Skriftlig eksamen somatikk: Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst eller vurderingsform. Intern sensor vurderer besvarelsene
 •  Skriftlig eksamen psykiatri: Ekstern sensur av oppgavene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på begge deleksamener.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Bekgrepsavklaring.

Læremidler

 Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.