Sykdomslære
2011-2012 - SPL2022D - 15sp

Forutsetter bestått

 •  PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 •  SPL1003 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
 •  SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
 •  SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 •  VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

 •  VPK 2002 Veiledet praksis i kirurgi
 •  VPM 2002 Veiledet praksis i medisin
 •  VPP 2002 Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskaper om:
- generelle patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke
- de vanligste medisinske og psykiatriske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling
- generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger
- ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling
- hygieniske prinsipper i den hensikt å forhindre sykdomsspredning og smitte

Studenten skal ha ferdigheter til å:
- observere og iverksette relevante tiltak ved akutte og kroniske sykdommer og lidelser
- observere effekt og eventuelle bivirkninger ved medikamentell behandling
- utøve forsvarlig legemiddelhåndtering etter gjeldene retningslinjer og lover

Studenten skal ha generell kompetanse ved:
- å simulere og reflektere over relevante pasientsituasjoner i forkant og etterkant av utøvelse av sykepleie

Emnets temaer

 Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, hygiene og ernæring knyttet til pasienter innenfor medisinske, kirurgiske og psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Refleksjon og gruppearbeid vil bli inkludert i bruk av avansert pasientsimulator i klinikklaboratoriet. Fullskalasimulering.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen 3 timer, psykiatri, (33,3%)
 •  Skriftlig eksamen 4 timer, somatikk (66,6%)
 •  Begge deleksamenene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Skriftlig eksamen somatikk: Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst eller vurderingsform. Interne sensorer.
 Skriftlig eksamen psykiatri: Ekstern sensur av oppgavene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon for begge deleksamener

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Begrepsavklaring

Obligatoriske arbeidskrav

 Ingen.

Læremidler

 Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.