Helsepolitikk, organisering, medvirkning og helsefremmende arbeid
2011-2012 - SPL3012 - 10sp

Forutsetter bestått

SPL1004
SPL 1004MED
SPL1012
SPL1092
 VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Forventet læringsutbytte

Studenten:
Kunnskap :

 • har oversikt over ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
 • gjenkjenner forskningsetiske problemstillinger
 • anvender samfunnsvitenskaplige begreper i forståelsen av sykepleierens funksjon på lokalsamfunnsnivå
 • anvender et helhetlig perspektiv knyttet til helsetjenesten på lokalsamfunnsnivå
 • gjør rede for lover og forskifter som regulerer kommunehelsetjenesten
 • drøfter organisering, planlegging og prioriteringer i kommunehelsetjenesten
 • drøfter helsefremmende arbeid på systemnivå og i forhold til ulike grupper i lokalsamfunnet
 • drøfter kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten i forhold til alder og ulike grupper i samfunnet
 • gjør rede for etiske problemstillinger knyttet til prioritering, brukermedvirkning, heslefremmende og forebyggende arbeid

Ferdighet:

 • dokumneter eget prosjektarbeid
 • gransker kritisk eget og andres prosjektarbeid
 • identifiserer etiske dilemma knyttet til emnet

Generell kunnskap:

 • begrunner anvendelse av kunnskap ut i fra et vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk syn
 • identifiserer behovet for fagutvikling i klinsik sykepleie
 • gjennom opposisjon og respondentskap viser kritisk vurdering og argumentasjon for egne meninger

Emnets temaer

Helsetjenestens organisering, prioriteringer og planlegging i kommunehelsetjenesten
Kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten
Helsefremmende og forebyggende arbeid på lokalsamfunnsnivå
Universell utforming
Forskningsdesign, forskningsmetode og forskningsetikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Prosjektarbeid - gruppe . Veiledning og seminar i grupper med respondent og opponentskap.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent prosjektrapport og seminar med opponent- og respondentskap

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 3