Kunnskap, læring og fagutvikling
2011-2012 - SPL4081 - 5sp

Forventet læringsutbytte

 • Er kjent med ulike metoder for kunnskapstilegnelse og fagutvikling
 • Videreutvikler evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og erfaringer i klinisk praksis
 • Har kunnskap om strategier og metoder for kvalitetsutviklende endringsarbeid innen helsetjenesten, med vekt på målgruppen ved egen arbeidsplass
 • Tilegner seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i å anvende IKT i studiesituasjon
 • Utvikler et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling av forskningsarbeid i en faglig kontekst

Emnets temaer

 •  Student; - rettigheter, plikter og dagens studentrolle
 •  Kunnskapssyn, læringssyn, læringsmetoder og læringsstrategier
 •  Kunnskapsbasert praksis - anvendelse av forskningsresultater i klinisk praksis
 •  Refleksjon som middel til læring og utvikling - den reflekterende praktiker
 •  Framvekst av avansert klinisk sykepleie i et helse- og samfunnsmessig perspektiv
 •  Undervisning, rådgivning og personalveiledning
 •  Bruk av IKT i utdanning og fagutvikling, Fronter og End Note
 •  Om å skrive akademiske tekster

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid , IKT-basert individuell veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om 1 time veiledning før innleveringsfrist. Oppgavene utleveres når emnet begynner og går igjennom hele emnets varighet.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Ledelse av sykepleiefaglig veiledningsgruppe ved egen arbeidsplass, 1 samling
 • Muntlig presentasjon i gruppe

Læremidler

Oppgis før studiestart