Sykepleievitenskapelig grunnlagstenkning
2011-2012 - SPL4091 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4081 Kunnskapssyn, læringssyn og fagutvikling

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Har kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom
 • Reflekterer over sammenhengen mellom medisinske, sosiale og samfunnsmessige forhold og helse, sykdom og mestring innenfor sitt spesialområde
 • Har forståelse for fenomenene helse, sykdom og mestring i et flerkulturelt perspektiv.
 • Kan forholde seg analytisk til sammenhengen mellom ulike årsaksforklaringer og behandlingsmodeller relatert til målgruppe i egen kliniske praksis
 • Har kunnskap om opplevelser, reaksjoner og mestrings-strategier hos pasienter, pårørende og personalet ved akutt/kritisk og kronisk sykdom
 • Har kunnskaper om kriseintervensjon for å kunne møte sorgens følelser hos pasient og pårørende.
 • Har videreutviklet sin selvforståelse og forbedre evnen til å mestre samhandling med mennesker som er alvorlig syke og døende.
 • Anerkjenner og tar ansvar for egne reaksjoner på belastninger og de kollegiale samarbeidsrelasjoner som de inngår i.
 • Har videreutviklet forståelse for egen rolle i samarbeid med pasient/bruker, pårørende og andre fagpersoner

Emnets temaer

 • Sykepleiens utvikling - fra kall til vitenskap
 • Ulike perspektiver på helse, sykdom og funksjon 
 • Opplevelsesaspekter ved akutt/kritisk og kronisk sykdom -fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter 
 • Pasient og pårørendes opplevelser og reaksjoner på akutt/kritisk eller kronisk sykdom og død.
 • Kriser, sorg, mestring - mestring og mestringsstrategier ved akutt/kritisk eller kronisk sykdom og død.
 • Sorg, sorgreaksjoner og sorgbearbeidelse
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende og andre fagpersoner

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, nettstøttet læring

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeksamen med tilbud om 1 time veiledning før innleveringsfrist. Oppgavene utleveres når emnet begynner og går igjennom hele emnets varighet.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Ledelse av sykepleiefaglig veiledningsgruppe ved egen arbeidsplass, 1 samling
 • Muntlig presentasjon i gruppe

Læremidler

Oppgis ved studiestart