Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling
2011-2012 - SPL4101 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 SPL4081 Kunnskapssyn, læring og fagutvikling
 SPL4091 Sykepleievitenskapelig grunnlagstenkning
 

Forventet læringsutbytte

 • Har kunnskap om sentrale problemstillinger og etiske utfordringer i helsetjenesten
 • Kjenner til etisk teoridebatt og former for normativ analyse og verdibegrunnelse
 • Videreutviklet  evne til systematisk, etisk refleksjon
 • Viser vilje og evne til tverrfaglig samarbeid om en hensiktsmessig vurdering og tilpasning av forebyggende, rehabiliterende og behandlende tiltak på individ- og samfunnsnivå
 • Kjenner informasjons- og hjelpekilder, og kan nyttegjøre ressurser og kompetanse som fins i regionen
 • Kan arbeide tverrfaglig og på tvers av helsetjenestens nivåer for å sikre kontinuitet og faglig forsvarlighet i omsorgskjeden
 • Synliggjør et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten
 • Synliggjør forståelse for ansvaret ved å utøve avansert klinisk sykepleie, lede eget fag og arbeide i team.

Emnets temaer

 • Sykepleiens samfunnsmessige mandat, samfunnsmessige og legale rammer med spesielt fokus på spenningsfeltet mellom rammer, fag og pasient
 • Politiske prioriteringer, økonomiske og juridiske rammer for helsetjenesten Økonomiske rettigheter og ressurser; lovverk 
 • Pasientrettigheter og pasientsikkerhet.
 • Kvalitetsutvikling i helsetjenesten
 • Yrkesetiske retningslinjer
 • Etisk refleksjon og beslutningsprosesser
 • Etiske dilemmaer relatert til pasientmålgruppe. 
 • Arbeidsmiljø, teamarbeid
 • Samarbeid, konfliktforebygging og- løsning. 
 • Hva legger vi i etisk og juridisk ansvarlighet?

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, nettstøttet læring

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe med tilbud om 1 time veiledning før innleveringsfrist. Oppgavene utleveres når emnet begynner og går igjennom hele emnets varighet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

1 ekstern og 1 intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Ledelse av sykepleiefaglig veiledningsgruppe ved egen arbeidsplass, 1 samling
 • Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven

Læremidler

Oppgis ved studiestart