Innføring i krav til systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid
2011-2012 - SPL4111 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at at studenten

 • Vurderer innhold og relevans i forhold til fagutviklingsprosjekter i helsetjenesten
 • Stiller relevante, kritiske spørsmål til en vitenskapelig publikasjon mht.
  •  studiens reliabilitet og validitet
  •  studiens etiske implikasjoner
  •  resultatenes relevans for egen kliniske praksis

Emnets temaer

 • Hva er vitenskapelig kvalitet og troverdighet?
 • Spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet
   -Valg av kvantitativ eller kvalitativ tilnærming
   -Valg av utforskende eller handlingsorienterte studier
 • Utdyping av problemstillinger knyttet til publiserte forskningsartikler av relevans for fordypningsområde.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, oppgaveløsning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om 1 time veiledning før innleveringsfrist. Oppgavene utleveres når emnet begynner og går igjennom hele emnets varighet.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Ledelse av sykepleiefaglig veildeningsgruppe ved egen arbeidsplass, 1 samling
 • Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamen

Læremidler

Oppgis ved studiestart