Fordypning i allmensykepleie
2011-2012 - SPL4121 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Bygger på parallelle delemner, emnekode SPL4121, SPL4131 og SPL4141.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten

 • utøver sykepleie på høyt nivå til utvalgt målgruppe ved å anvende både teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og etisk/juridisk kunnskap
 • utøver sykepleie med fokus på den/de funksjoner som pasientgruppen har behov for forebyggende, behandlende, lindrende, undervisende og/eller rehabiliterende funksjon
 • viser god problemløsningskompetanse og mestre komplekse pasientsituasjoner knyttet til egen pasientgruppe og arbeidsplass
 • reflekterer systematisk og kritisk over erfaringer fra praksis og benytter det som grunnlag for videreutvikling av egen sykepleieutøvelse og arbeidsplassens behov for fagutvikling
 • benytter refleksjon over egne reaksjoner som grunnlag for faglig og personlig vekst og utvikling
 • viser samhandlingskompetanse i faglige og flerfaglige sammenhenger og på tvers av avdelinger, etater og nivåer

Emnets temaer

 • Pasientens, medarbeideres og egen læring og utvikling
 • Helsesvikt, egenomsorgssvikt, lidelse og behov for sykepleie
 • Kommunikasjon, relasjoner og samhandling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, individuell IKT-basert veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeksamen med tilbud om 2 timer veiledning før innleveringsfrist. Oppgavene utleveres når emnet begynner og går igjennom hele emnets varighet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Ledelse av sykepleiefaglig veiledningsgruppe ved egen arbeidsplass, 2 samlinger
 • 2 skriftlige innleveringer knyttet til samfunnsvitenskapelige fagområder
 • 2 skriftlige innleveringer knyttet til sykepleiefaglige problemstillinger
 • Muntlig presentasjon med opponentskap i forbindelse med eksamensoppgaven

Læremidler

Oppgis ved oppstart