Medisinske og naturvitenskapelige temaer i klinisk sykepleie
2011-2012 - SPL4131 - 10sp

Forventet læringsutbytte

  • Fordyper seg i medisinske temaer og anbefalinger for behandling av relevans for egen klinisk praksis
  • Kan gjøre rede for betydningen av kunnskapsbasert praksis relatert til valgte pasientgrupper.
  • Anvender forskningsbasert kunnskap til å vurdere relevante medisinske og sykepleiefaglige utfordringer.

Emnets temaer

  • Medisinske og naturvitenskapelige temaer, generelle og spesifikke rettet mot studentens fordypningsområde
  • Sykepleiefaglige temaer knyttet til klinisk sykepleiepraksis

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, nettstøttet veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

  • Ledelse av sykepleiefaglig veiledningsgruppe ved egen arbeidsplass, 1 samling
  • 2 skriftlige studieoppgaver
  • Muntlig presentasjon