Klinisk sykepleievitenskap, teorier og modeller for omsorg og behandling
2011-2012 - SPL4141 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  SPL4081 Kunnskapssyn, læringssyn og fagutvikling eller tilsvarende
 •  SPL4091 Sykepleievitenskapelig grunnlagstenkning eller tilsvarende
 •  SPL4101 Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Kan identifisere og kritisk analysere ulike kunnskapsformer i klinisk sykepleiepraksis, og deres gyldighet innenfor vitenskapelige kunnskapsparadigmer
 • Kjenner til aktuell vitenskapsdebatt i sykepleien og diskuterer de konsekvenser en utvikling av sykepleievitenskap og forskning har for utdanning, praksis og ledelse av sykepleiefaget
 • Analyserer kritisk forholdet mellom vitenskap og praksis i sykepleien med bakgrunn i aktuell litteratur og forskning

Emnets temaer

 •  Den kliniske sykepleievitenskapens innhold og struktur
 • Sykepleieteori og erfaringskunnskap knyttet til akutt/kritisk og kronisk syke pasienter.
 • Kunnskapsnivåer og kunnskapsformer i klinisk sykepleie Forholdet mellom klinisk sykepleievitenskap og beslektede kunnskapsområder Forholdet mellom klinisk sykepleievitenskap og sykepleietjeneste:
 • Klinisk sykepleievitenskap som grunnlag for evaluering og endring av sykepleietjeneste og utdanning
 • Utvikling av forskningsmiljøer i praksis, ledelse og utdanning

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, individuell IKT-basert veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeksamen med tilbud om 1 time veiledning før innleveringsfrist. Oppgavene utleveres når emnet begynner og går igjennom hele emnets varighet.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 skriftlige innleveringer i gruppe
 • Deltagelse i sykepleiefaglig veiledning i gruppe 1 samling
 • Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven

Læremidler

Oppgis ved studiestart