Etikk i klinisk sykepleie
2011-2012 - SPL4161 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4101 Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten

  • utdyper og drøfter verdigrunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie ·
  • utdyper og belyser sentrale problemstillinger i egen kliniske sykepleiepraksis kritisk ut fra moralfilosofi og teori ·
  • belyser helsepolitiske føringer ut fra moralfilosofi og teori

Emnets temaer

  • Sentrale etiske posisjoner, teorier og prinsipper av betydning for klinisk sykepleie
  • Medisinsk teknologi og etikk
  • Et flerkulturelt samfunn og etiske utfordringer
  • Utdyping av grunnleggende problemstillinger i sykepleieetikk gjennom etisk refleksjon og argumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om 1 time veiledning før innleveringsfrist. Oppgavene utleveres når emnet begynner og går igjennom hele emnets varighet.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

  • Deltagelse i seminar(er) gjennom hele perioden
  • Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven

Læremidler

Utdeles ved oppstart