Forskningsetikk
2011-2012 - SPL4181 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • SPL4091
 • SPL4101
 • SPL4141
 • SPL4111
 • SPL4151

Forventet læringsutbytte

 • har kunnskap om og kan bruke forskningsetiske prinsipper
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • har kunnskap om forskerens etikk og kunne kritisk vurdere uredelighet i forskning.
 • har kunnskap om søknad til REK og NSD

Emnets temaer

 • Lover og forordninger som styrer forskning
 • Forskningsetiske prinsipper og problemstillinger
 • Forskerens etikk og uredelighet i forskning
 • Forskningsetiske søknader

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Annet

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om veiledning før innleveringsfrist. Oppgavene utleveres når emnet begynner og går igjennom hele emnets varighet.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i ett seminar
 • To studieoppgaver i gruppe 

Læremidler

Polit, D. & Beck, C. (2011) Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Lippincott Williams & Williams.

NOU 2005: 1 Norges offentlige utredninger. God forskning – bedre helse. Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, som involverer mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger (Helseforskningsloven).  http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2005/nou-2005-01.html?id=389605

REK (Regionale etiske komitéer) http://helseforskning.etikkom.no/xnet/public 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. http://www.nsd.uib.no/