Kvalitative og kvantitative design og metoder
2011-2012 - SPL4191 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4111 Innføring i krav til systematisk fagutvikling og vitenskapelig arbeid eller tilsvarende

SPL4171 Vitenskapsteori og forskningsbasert kunnskap i klinisk sykepleie eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten

 • kan formulere en problemstilling innen klinisk sykepleie
 • kan beskrive og kontrastere ulike kvalitative og kvantitative tilnærminger med hensyn til design, hensikt, datainnsamlings- og analysemetoder
 • kan kritisk granske instrumenter/intervjuguider for datainnsamling
 • kan  gjennomføre og kritisk granske kvalitativt forskningsintervju
 • har fordypningskunnskap om deskriptiv og analytisk statistikk
 • kan beskrive og forklare validitet og reliabilitet i kvantitative studier og troverdighet i kvalitative studier

Emnets temaer

 • Kvantitative metoder; f.eks RCT-, kvasieksperimentelle-, tverrsnitts-, cohort studier, samt parametriske og ikke-parametriske analysemetoder
 • Kvalitative metoder; f.eks fenomenologi, hermeneutikk, fenomenografi, grounded theory og innholdsanalyse
 • Prinsipper for deltagerorientert forskning
 • Ulike former for datainnsamlingsmetoder; f.eks intervju, observasjon, spørreskjemaer.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Eksamenen består av to deleksamener:

Del 1) Studenten får utdelt en artikkel for gjennomlesing én uke før eksamensdagen

Del 2) kl.8.00 eksamensdagen åpnes eksamensmappen i fronter med spørsmål relatert til innholdet i artikkelen. Innleveringsfrist er kl.13 samme dag.  

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse ved seminarer gjennom hele perioden
 • Studieoppgave i gruppe
 • 2 gruppeveiledninger på studieoppgave

Læremidler

 • Bjørndal, A. &  Hofoss, D. (2004) Statistikk for helse- og sosialfagene. 2.utg. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Erikson, M. (2010) Riktig kildebruk; kunsten å referere og siskre. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Det kvalitative forskningsintervju. 2.utg. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Polit, D. & Beck, C. (2011) Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Williams.
 • Streubert Speziale, H.J. & Carpenter, D.R. (2007) Qualitative research in nursing. Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia: Lippincott Willams & Wilkins