Masteroppgave i klinisk sykepleie
2011-2012 - SPL4911 - 30sp

Forutsetter bestått

Bestått alle foranliggende emner

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Kan analysere problemstillinger for valgt klinisk fordypningsområde
 • Kan planlegge og gjennomføre et selvstendig vitenskaplig arbeid
 • Kan identifisere og begrunne forskningsetiske problemstillinger
 • Anvender relevante forskningsmetoder for eget selvstendig vitenskaplig arbeid
 • Viser evne til å kritisk og systematisk integrere teori og empiri, håndtere komplekse undersøkelsesresultater og presentere dem på en vitenskapelig, pedagogisk og leservennlig måte
 • Bidrar til kunnskapsutvikling innenfor valgt klinisk fordypningsområde
 • Viser evne til kritisk og konstruktivt å granske, vurdere og diskutere eget og andres vitenskapelige arbeid

Emnets temaer

Valgfritt av relevans for satsningsområdet klinisk sykepleie, koblet til ett av seksjonens fordypningsområder:

 • utdanningskvalitet
 • kvalitet i sykepleie
 • helse i dagliglivet

Pedagogiske metoder

Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuell-/Gruppeveiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe bestående av maksimum 2 studenter.
 • Masteroppgavens omfang: Monografisk avhandling 16000 - 21000 ord

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått emne kan studenten(e) levere forbedret oppgave innen utgangen av påfølgende semester

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden
 • Presentasjon og forsvar av arbeid for innlevering av eksamensoppgave
 • Individuell eller gruppeveiledning, 15 timer
 • Prosjektplan for masteroppgaven, inklusive forskningsetiske søknader (REK, NSD)
 • Dersom oppgaven skrives i gruppe, skal det gå klart frem hvilke deler av avhandlingen hver av studentene har hatt hovedansvaret for. Dette dokumenteres etter gitte kriterier gjennom individuelle notater, som bekreftes skriftlig av veileder og medstudent.

Læremidler

 • Erikson M. (2010). Riktig kildebruk: kunsten å referere og sikre. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Polit D. & Beck C. (2011). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Williams.
 • Retningslinjer for oppgaveskriving ved HIG: http://www.hig.no/biblioteket/oppgaveskriving