Organisering og utøvelse av helse- og sosialtjenester til eldre mennesker
2011-2012 - VIU8241 - 30sp

Forutsetter bestått

 • VIU8221 - Aldring og eldre menneskers livsvilkår
 • VIU8231 - Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år

Forventet læringsutbytte

Studenten:

 • har økt innsikt i rammebetingelser som påvirker utviklingen av helse- og sosialtjenester
 • har økt innsikt i organiseringen av helse- og sosialtjenester med fokus på eldreomsorg
 • kan begrunne sine vurderinger og beslutninger på et faglig, rettslig og etisk holdbart grunnlag
 • viser evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskaper om strategier og metoder for ressursmobilisering og endringsarbeid i lokalsamfunnet

Studenten:

 • har videreutviklet metodekunnskaper og evne til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelse
 • har kunnskaper om vitenskapelige paradigmer og innsikt i den vitenskapelige arbeidsprosessen
 • kan bidra til kvalitetsutviklende endringsarbeid innen helse- og sosialtjenestene med vekt på tjenestetilbudet til eldre
 • viser fordypningskunnskap innen valgt emneområde og redegjør for sentarle teoretiske perspektiver og kliniske implikasjoner
 • har videreutviklet evnen til refleksjon, kritisk analyse og formidling avfagkunnskap

Emnets temaer

 • Organisering av helse- og sosialtjenestene:
  • Lover som setter rammer for helse- og sosialtjenestene
  • Lovgivning og etiske vurderinger
  • Eldres rettsikkerhet, lovbaserte rettigheter og plikter
  • Familieeomsorg, frivillige organisasjoner
  • Samordning av tjenester, planlegging og organisering
  • Geriatrisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
  • Hjemmebaserte, institusjonsbaserte og integrerte tjenester
  • Prioritering av ressurser
  • Lovregulerte og tilrettelagte boliger
  • Saksbehandling og utredning
 • Yrkesutøvelse og arbeidsmåter:
  • Ulike yrkesgrupper og deres faglige tilnærming i arbeid med eldre
  • Helse- og sosialarbeid i forhold til miljø, nettverk, pleie og omsorg
  • Tiltakskjede/ omsorgskjede
  • Brukermedvirkning
  • Pårørendes situasjon, støtte og veiledning
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Eldre og overgrep
  • Undervisning, rådgivning og personalveiledning
  • Menneskesyn og konsekvenser for yrkesutøvelse
  • Etiske teorier og dilemmaer i vurdering og valg av tiltak
 • Kvalitetsutvikling:
  • Endringsstrategier og kvalitetsutvikling
  • Registrering og dokumentasjon av eget og etatens arbeid
  • Prosjektplanlegging, gjennomføring og evaluering
  • Tolkning og anvendelse av forskningsresultater
  • Å arbeide med eldre - positive og problematiske aspekter

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen utføres i gruppe eller individuelt, og vil få en foreløpig bokstavkarakter. Hjemmeeksamen leveres både i papirversjon og via Fronter. Etter individuell muntlig høring vil den skriftlige karakteren kunne justeres med inntil én bokstavkarakter. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig hjemmeeksamen, vil ikke få gå opp til muntlig høring. Nærmere beskrivelser om hjemmeeksamen finnes i undervisningsplanen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

De skriftlige besvarelsene rettes av ekstern og intern sensor. Ekstern og intern sensor deltar på muntlig høring.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Påfølgende høst, etter avtale med studenten

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Litteraturliste: fra ressursliste samt selvvalgt, inkl vitenskapelige artikler. Resurslitteratur i undervisningsplan.