Grunnlagsforståelse i veiledning
2011-2012 - VIU8281 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskaper

  • ha grunnlagsforståelse i veiledning
  • ha kunnskap om nærhetsetisk perspektiv i veiledning
  • ha innsikt i kroppens språk i veiledning

Ferdigheter

  • kunne anvende den språksystemiske/narrative tilnærmingen i veiledning
  • kunne reflektere over egne veiledningsposisjon

Generell kompetanse

  • reflektere over seg selv i møte med den andre

Emnets temaer

Hermeneneutisk grunnlagsforståelse

Nærhetsetikk

Språksystemisk, narrativt perspektiv på veiledning

Kroppsperspektivet i veiledning

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 Studenten leverer individuell oppgave.

 Studenten kan be om veiledning på oppgaven en uke før innleveringsfrist.

 Oppgaven ligger til grunn for felles muntlig framlegg.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Vurderes av 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 Refleksjonslogg x 2

 Litteraturlogg x 1

Læremidler

 Alle