Arbeidsmåter i veiledning
2011-2012 - VIU8291 - 15sp

Forutsetter bestått

 VIU8281Grunnlagsforståelse i veiledning 15 stp.

Forventet læringsutbytte

 Etter endt emne skal studenten :

Kunnskap

  • ha kunnskap om ulike tilnærmingsmåter i veiledning
  • kunne planlegge veiledning individuelt/i gruppe

Ferdigheter

  • kunne anvende ulike tilnærminger/metoder i veiledning
  • kunne reflektere over egen utøvelse av veiledning
  • kunne gjennomføre veiledning individuelt /gruppe

Generell kompetanse

  • kunne evaluere/vurdere veiledning
  • kunne vurdere ulike etiske perspektiver i veiledning

Emnets temaer

Ulike arbeidsmåter i veiledning: Språksystemisk - narrativ tilnærming

Reflekterende prosesser i veiledning

Løsningsfokusert coaching

Etiske, moralske og filosofiske perspektiver i møte med den andre

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 Hjemmeeksamen over èn uke

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 2 interne og en ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle

Obligatoriske arbeidskrav

  • Refleksjonslogg x 2
  • Veiledningspraksis 30 t
  • Muntlig fremføring av hjemmeeksamen

Læremidler

 Alle