Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning
2011-2012 - VIU8301 - 15sp

Forutsetter bestått

VIU8281 Grunnlagsforståelse i veiledning

VIU8291 Arbeidsmåter i veiledning

Forventet læringsutbytte

 Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

  • ha kunskap om gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering
  • ha innsikt i ulike forståelsesformer for kropp, kultur og kjønn

Ferdigheter

  • ha erfaring med utøvelse av gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering

Genrell kompetanse

  • ha videreutviklet selvrefleksjon i veiledning
  • ha et reflektert forhold til kunnskapsbegrepet/kunnskkapsformer

Emnets temaer

Ulike tilnærminger gjennom forståelse av seg selv tuftet på kropp, kultur og kjønn

Gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering

Kunnskapsforståelse

"Den reflekterte praktiker"

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Refleksjonsbasert hjemmeoppgave over én uke.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle

Obligatoriske arbeidskrav

2 praksislogger

1 litteraturlogg

2 logger etter undervisning/veiledning

Personlig læreplan

Læremidler

 Alle