Veiledning i ulike kontekster
2011-2012 - VIU8311 - 15sp

Forutsetter bestått

VIU8281Grunnlagsforståelse i veiledning

VIU8291 Arbeidsmåter i veiledning

VIU8301 Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

  • ha kunnskap om veiledning/coaching i forhold til organisasjon og samfunn

Ferdigheter

  • kunne anvende ledelsesbasert coaching

Generell kompetanse

  • kunne skape/ fremme dialog i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  • kunne ivareta de etiske aspektene i møte med den andre

Emnets temaer

De etiske perspektivene i veiledning

Dialogen i et internasjonalt perspektiv

Ledelsesbasert coaching

Veiledning i organisasjon og samfunn

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen som fordypningsoppgave (selvalgt problemstilling) over én uke.

Muntlig høring

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 1 interne og 1 ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle

Obligatoriske arbeidskrav

2 praksislogger

1 litteraturlogg

2 logger etterundervisning/veiledning

Læremidler

 Alle