Nettverksmøtet som metode trinn I
2011-2012 - VIU8331 - 15sp

Forventet læringsutbytte

VIU8331 vil gi studentene en grunnleggende innføring i nettverksmøtet som metode basert på andre terapeutiske tilnærminger. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene ved nettverksmøtene. Gjennom praksisveiledning, deltakelse i rollespill og arbeid med den gruppebaserte eksamensoppgaven skal studenten utvikle evnen til å se seg selv i samspill med andre.

 • Kandidaten har avansert kunnskap innen følgende temaer:
  • gjennomføring av åpne samtaler i nettverksmøter
  • relasjonskompetanse og dens betydning for møtet mellom de profesjonelle, brukeren og dens sosiale nettverk
 • Kandidaten har bred kunnskap innen følgende temaer:
  • kunne identifisere og analysere prosesser i nettverksmøter
  • språkets og samtalens betydning for samhandling
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen sosialt nettverksarbeid
 • Kandidaten har evne til å identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner i møte med den kriserammete og hans/hennes sosiale nettverk
 • Kandidaten har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til sosialt nettverksarbeid
 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Emnets temaer

 • Brukerstyring
 • Klientstyrt praksis
 • Empowerment
 • Recovery
 • Narrativ terapi
 • Kollaborativ terapi
 • Motiverende samtale
 • Integrert behandling
 • Resiliens
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Ambulante team
 • Teambygging

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Gruppebasert, avsluttende eksamensoppgave (teller 50%)
 • Poster og posterpresentasjon (teller 10%)
 • Mappe (teller 40%)
 • Alle deler må være bestått (E eller bedre) for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Eksamensoppgaven, posteren og posterpresentasjonen samt mappen vurderes av studieprogramansvarlig og annen sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering må studenten gå opp til ny eksamen i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Praksislogg 2 og 3
 • Kunnskapslogg 2
 • Prosjektlogg 2
 • Diskusjonsinnlegg 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16
 • Egenvurdering

Læremidler

 • Ulvestad, A., et al. (red.) (2007) Klienten – den glemte terapeut: Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal.
 • Duncan, B, & Sparks, J. (2008) I fellesskap for endring: en håndbok i klient- og resultatstyrt terapi. Oslo: Gyldendal.
 • Askheim, O. P. & Starrin, B. (red) (2007) Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Ekeland, T.-J. & Heggen, K. (red.) (2007) Meistring og myndiggjering: Reform eller retorikk? Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Borg, M. & Topor, A. (2007) Virksomme relasjoner, 2. utg. Oslo: Kommuneforlaget.
 • Lundby, G. (2000) Historier og terapi. Oslo: Tano Ashehoug.
 • Anderson, H. (2003) Samtale, sprog og terapi: Et postmoderne perspektiv. København: Reitzel.
 • Barth T. & Näsholm, C. (2007) Motiverende samtale. Bergen: Fagbokflgt.
 • Mueser, K. m.fl. (2006) Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Borge, A. I. H. (red.) (2007) Resiliens i praksis: Teori og empiri i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal.
 • Grut, E. (2007) Tverrfaglig samhandling i psykisk helsearbeid. Oslo: SINTEF Helse.
 • Lauvås, K. & Lauvås, P. (2004) Tverrfaglig samarbeid: perspektiv og strategi (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Engman, R. & Michelsen, K. (2007) Etablering av ACT-team i Moss, Rygge, Råde og Våler. Prosjektrapport.
 • Karlsson, B. & Hultberg, K. B. (2007) Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 7, 900-905.
 • Lian, R. (2006) Nettverksmøter ved ambulante team. En samarbeidsmodell for første- og andrelinjetjenesten. HiG rapport.
 • Konsmo, T. & Hårstad, I. (2004) Ambulante team i rusomsorg og psykisk helsevern. Oslo: GRUK.
 • Whitney, D. m.fl. (2007) Teambygging: Appreciative Inquiry: Et verktøy for å skape velfungerende team. Trondheim: Tapir.