Introduksjon til nettverksarbeid trinn I/II
2011-2012 - VIU8341 - 15sp

Forventet læringsutbytte

VIU8341 vil gi studentene en grunnleggende oversikt over studentroller, rammer og hva studentene kan vente seg av hjelp og oppfølging fra Høgskolen. Sentralt vil være å få en innføring i arbeidsmetoder og læringsformer i studiet inkludert innhold, arbeids- og vurderingsformer. I tillegg vil emnet gi studentene en grunnleggende innføring i helsefilosofi, relasjonskompetanse, nettverkstenkning og kommunikasjonsprosesser. Sentralt vil være å få innsikt i nettverksmøters grunnlagstenkning gjennom å reflektere over de holdninger som ligger bak bruken av nettverksmøter. Gjennom arbeid med temaene i emnet skal studenten bli mer bevisst på eget menneske-, kunnskaps- og verdisyn og konsekvenser dette har for praksis.

 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen sosialt nettverksarbeid
 • Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Kandidaten kan gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger

Emnets temaer

 • Student anno 2011, rettigheter og plikter
 • Innføring i bruk av IKT (Fronter)
 • Relasjonskompetanse
 • Nettverksmøter
 • Nettverksdialoger
 • Reflekterende prosesser
 • Salutogenese
 • Positiv psykologi

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Gruppebasert prosjektidépresentasjon

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Èn intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering må studenten gå opp til ny eksamen i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Læringsplan
 • Selvbiografi
 • Kunnskapslogg 1
 • Praksislogg 1
 • Prosjektlogg 1
 • Diskusjonsinnlegg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8

Læremidler

 • Aubert, A.-M., & Bakke, I. M. (2008) Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Brottveit, Å. (2002) På pasientens premisser – erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdres kommuner. Diaforsk rapport 1/2002.
 • Fyrand, L. (2005) Sosialt nettverk: Teori og praksis. (2. utg.). Oslo: Universitetsflgt.
 • Valdres-Gjøvik prosjektet (2006) Bruk av nettverksmøter som intervensjon og behandlingsform i ambulant virksomhet. Prosjektrapport.
 • Valdresprosjektet (2002) Nettverksmøtet. Prosjektrapport.
 • Vigrestad, T., Hellandshølen, A. M. & Eriksen, L. H. (in press) Veileder for nettverksmøter. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Seikkula, J. (2000) Åpne samtaler. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Seikkula, J. & Arnkil, T. (2007) Nettverksdialoger. Oslo: Universitetsforlag.
 • Svare, H. (2008) Den gode samtalen: Kunsten å skape dialog. Oslo: Pax.
 • Eliassen, H. & Seikkula, J. (red) (2006) Reflekterende prosesser i praksis: Klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Anderson, H. & Jensen, P. (red) (2008) Inspirasjon: Tom Andersen og reflekterende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Antonovsky, A. (1999) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.
 • Seligman, M. (2007) Ekte lykke: Den nye positive psykologien. Sandvika: Kaleidoskop.