Nettverksmøtet som metode trinn I/II
2011-2012 - VIU8351 - 15sp

Forventet læringsutbytte

VIU8351 vil gi studentene en grunnleggende innføring i nettverksmøtet som metode basert på andre terapeutiske tilnærminger. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene ved nettverksmøtene. Gjennom praksisveiledning, deltakelse i rollespill og arbeid med den gruppebaserte semesteroppgaven skal studenten utvikle evnen til å se seg selv i samspill med andre.

 • Kandidaten kan analysere eksisterende teorier og metoder innen sosialt nettverksarbeid og arbeide selvstendig med praktisk problemløsning
 • Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • Kandidaten kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til sosialt nettverksarbeid

Emnets temaer

 • Brukerstyring
 • Klientstyrt praksis
 • Empowerment
 • Recovery
 • Narrativ terapi
 • Kollaborativ terapi
 • Motiverende samtale
 • Integrert behandling
 • Resiliens
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Ambulante team
 • Teambygging

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 Gruppebasert semesteroppgave med framlegg

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Én intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering må studenten gå opp til ny eksamen i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Praksislogg 2 og 3
 • Kunnskapslogg 2
 • Prosjektlogg 2
 • Diskusjonsinnlegg 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16
 • Skriftlig kommentar til de andre gruppenes semesteroppgaver

Læremidler

 • Ulvestad, A., et al. (red.) (2007) Klienten – den glemte terapeut: Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Duncan, B, & Sparks, J. (2008) I fellesskap for endring: en håndbok i klient- og resultatstyrt terapi. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Askheim, O. P. & Starrin, B. (red) (2007) Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Ekeland, T.-J. & Heggen, K. (red.) (2007) Meistring og myndiggjering: Reform eller retorikk? Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Borg, M. & Topor, A. (2007) Virksomme relasjoner, 2. utg. Oslo: Kommuneforlaget.
 • Lundby, G. (2000) Historier og terapi. Oslo: Tano Ashehoug.
 • Anderson, H. (2003) Samtale, sprog og terapi: Et postmoderne perspektiv. København: Reitzel.
 • Barth T. & Näsholm, C. (2007) Motiverende samtale. Bergen: Fagbokflgt.
 • Mueser, K. m.fl. (2006) Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Borge, A. I. H. (red.) (2007) Resiliens i praksis: Teori og empiri i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal.
 • Grut, L. (2007) Tverrfaglig samhandling i psykisk helsearbeid. Oslo: SINTEF Helse.
 • Lauvås, K. & Lauvås, P. (2004) Tverrfaglig samarbeid: perspektiv og strategi (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Engman, R. & Michelsen, K. (2007) Etablering av ACT-team i Moss, Rygge, Råde og Våler. Prosjektrapport.
 • Karlsson, B. & Hultberg, K. B. (2007) Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 7, 900-905.
 • Lian, R. (2006) Nettverksmøter ved ambulante team. En samarbeidsmodell for første- og andrelinjetjenesten. HiG rapport.
 • Konsmo, T. & Hårstad, I. (2004) Ambulante team i rusomsorg og psykisk helsevern. Oslo: GRUK.
 • Ruud, T., Gråwe, R. W. & Hatling, T. (2006) Akuttpsykiatrisk behandling i Norge. Oslo: SINTEF Helse.
 • Whitney, D. m.fl. (2007) Teambygging: Appreciative Inquiry: Et verktøy for å skape velfungerende team. Trondheim: Tapir.