Teoretisk utvidelse og fordypning
2011-2012 - VIU8361 - 15sp

Forventet læringsutbytte

VIU8361 vil gi studentene en fordypning i de temaer som er av betydning i forhold til gjennomføring av nettverksmøter. Sentralt vil være studentens arbeid med å integrere de ulike teoretiske perspektivene i et praktisk anvendelig repertoar.

 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen sosialt nettverksarbeid og har kunnskap om fagets vitenskapsteori og metoder
 • Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innen sosialt nettverksarbeid
 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning

Emnets temaer

 • Gruppemetode
 • Gruppeterapi
 • Familieterapi
 • Barnesamtaler
 • Familiesamtaler
 • Krisehåndtering
 • Relasjonsbehandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 Gruppebasert prosjektpresentasjon

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Én intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering må studenten gå opp til ny eksamen i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Praksislogg 4 og 5
 • Kunnskapslogg 3 og 4
 • Prosjektlogg 3 og 4
 • Diskusjonsinnlegg 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24

Læremidler

 • Heap, K. (2005) Gruppemetode for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Kjølstad, H. (2004) Gruppeterapi. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Hårtveit, H. & Jensen, P. (2004) Familien – pluss én: Innføring i familieterapi. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kinge, E. (2006) Barnesamtaler: Det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med samspillsvansker. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Glistrup, K. (2006) Hvad børn ikke ved ... har de ondt af: familiesamtaler om psykiske lidelser (2. utg.). København: Hans Reitzels.
 • Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (2007) Sosial nettverkstøtte ved brå død: Hvordan kan vi hjelpe? Bergen: Fagbokforlaget.
 • Raundalen, M. & Schultz, J-H. (2006) Krisepedagogikk: Hjelp til barn og ungdom i krise. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Johnson, S., et al. (red.) (2008) Crisis resolution and home treatment in mental health. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Thorgaard, L. (2006) Relasjonsbehandling i pyskiatrien, bind I: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi. Stavanger: Hertevig forlag.
 • Relasjonsbehandling i pyskiatrien, bind II: Empatiens bevarelse i relationsbehandlingen i psykiatrien. Stavanger: Hertevig forlag.