Ledelse av nettverksmøter trinn I/II
2011-2012 - VIU8371 - 15sp

Forventet læringsutbytte

VIU8371 vil gi studentene en praktisk fordypning i ledelse av nettverksmøter. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene ved ledelse av nettverksmøter. Sentralt vil være å få erfaring med nettverksmøtet gjennom ledelse av minst to nettverksmøter. Gjennom veileding på, refleksjon over og evaluering av egen praksis og arbeid med eksamen skal studenten videreutvikle sin evne til å hjelpe andre gjennom bruk av nettverksmøter.

 • Kandidaten har avansert kunnskap innen følgende temaer:
  • gjennomføring av åpne samtaler i nettverksmøter
  • relasjonskompetanse og dens betydning for møtet mellom de profesjonelle, brukeren og dens sosiale nettverk
  • kunne identifisere og analysere prosesser i nettverksmøter
  • språkets og samtalens betydning for samhandling
  • de spesielle utfordringer og muligheter knyttet til sosialt nettverksarbeid innen et av disse områdene; rus og avhengighet, psykisk helse, barn og unge og rehabilitering
 • Kandidaten kan kritisk vurdere informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Kandidaten har evne til å identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner i møte med den kriserammete og hans/hennes sosiale nettverk, og handle i takt med, og med varhet for, de andres situasjon i et tempo som ivaretar deres ønsker og behov

Emnets temaer

 • Emosjonsfokusert terapi
 • Mentalisering
 • Dialektisk atferdsterapi
 • Mindfulness
 • Etikk
 • Egenutvikling som terapeut

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Gruppebasert avsluttende eksamensoppgave (teller 50%)
 • Poster og posterpresentasjon (teller 10%)
 • Mappe (teller 40%)
 • Alle deler må være bestått (karakter E eller bedre) for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering må studenten gå opp til ny eksamen i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Praksislogg 6 og 7
 • Kunnskapslogg 5
 • Prosjektlogg 5
 • Diskusjonsinnlegg 25, 26, 27, 28,29, 30, 31 og 32
 • Egenvurdering

Læremidler

 • Eliot, R. et al. (2004) Learning Emotion-Focused Therapy. Washington, DC: APA.
 • Grelland, H. H. (2005) Følelsenes filosofi. Oslo: Abstrakt.
 • Johnsen, A., Sundet, R. & Torsteinsson, V. W. (2000) Samspill og selvopplevelse: Nye veier i relasjonsorienterte terapier. Oslo: Tano Aschehoug, 2000.
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (2007) Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse. Oslo: Arneberg.
 • Kåver, A. (2005) Å leve et liv, ikke vinne en krig: Om akseptering. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2005) Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Nilsonne, Å. (2005) Hvem bestemmer i ditt liv? Om oppmerksomt nærvær. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2008) Å leve livet sammen. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Mace, C. (2008) Mindfulness and Mental Health: Therapy, Theory and Science. London: Routledge.
 • Bøe, T. D. & Thomassen, A. (2007) Fra psykiatri til psykisk helsearbeid: Om etikk, relasjoner og nettverk. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Eide, S., et al (red.) (2008) Til den andres beste: en bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Eide, T. & Aadland, A. (2008) Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Oslo: Kommuneforlaget.
 • Moore, T. (2005) Nattseilas: Om å navigere i livets mørke netter. Oslo: Cappelen.
 • Schibbye, A.-L L. (2006) Livsbevissthet: Om å være tilstede i eget liv. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Yalom, I. (2003) Terapiens gave: Åpent brev til en ny generasjon terapeuter og deres pasienter. Oslo: Pax.