Grunnlagstenkning i palliativ omsorg, kunnskap, læring og fagutvikling.
2011-2012 - VIU8401 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • kanditaten har inngående kunnskap om hospicefilosofiens grunnideer for lindrende omsorg, samt fagområdets historie og plass i samfunnet. Dette innebærer et syn på mennesket der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter er integrert i en helhet.
 • kandidaten har kunnskap om rammer for praksis innen palliativ omsorg, som; organisering, lover og nasjonale retningslinjer
 • kandidaten har kjennskap til kunnskapsutvikling fra ulike tradisjoner som medfører ulike metoder for kunnskapstilegnelse og fagutvikling

Ferdigheter

 • kandidaten kan søke etter og finne fram til vitenskapelig fagstoff
 • kandidaten har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i å anvende IKT, inkludert læringsplattformen Fronter

Generell kompetanse

 • ser nødvendighet av tverrfaglig forståelse og tilnærming i palliativ omsorg
 • har en forståelse av læring som en kontinuerlig prosess hvor en må ta ulike ressurser i bruk for å tilegne seg personlig og faglig kompetanse

Emnets temaer

 • Hospicefilosofi
 • Innføring i vitenskapsteori
 • Kunnskap, læring og fagutvikling innen palliativ omsorg
 • Refleksjon individuelt og i grupper
 • Ressurser og rammeverk, organisering av palliativ omsorg i helsetjenesten
 • Pasientens og de pårørendes økonomiske rettigheter
 • Undervisning/formidling; planlegging og gjennomføring
 • Litteratursøk
 • Grunnleggende IKT/skriving av fagtekster

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, nettstøttet læring.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave leveres og vurderes etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Individuell skriftlig oppgave (800-1200 ord)
 • Gruppeoppgave som presenteres for medstudenter og lærere
 • Studentene leverer litteraturliste på 700 sider selvvalgt litteratur.

Læremidler

Det er utarbeidet ressurslister for litteratur innen hvert delemne. Listene vil være tilgjengelig på web. Studiet legger vekt på studentaktive metoder og det forventes at studentene aktivt søker kunnskap fra ulike kilder for å oppnå forventet læringsutbytte.