Sykdomsutvikling og symptomlindring
2011-2012 - VIU8411 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

VIU8401 Grunnlagstenkning i palliativ omsorg, kunnskap, læring og fagutvikling

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskaper om sykdoms- og symptomutviklingen ved kreft og andre livstruende sykdommer.
 • har kunnskaper om kartlegging, årsaksvurderinger og lindring av pasientens symptomer.
 • har kunnskap om kost og ernæring til alvorlig syke og døende og har et bevisst forhold til ulike dilemmaer knyttet til dette.
 • har kunnskap om normale fysiologiske prosesser på slutten av livet, og kan vurdere tegn på at døden er nært forestående.

Ferdigheter

 • kan følge opp symptomlindringstiltak, kjenner alternativer og tør å ta iverksatte tiltak opp til vurdering/evaluering i helseteamet
 • kan vurdere og anvende utvalgte komplementære metoder i lindrende omsorg

Generell kompetanse

 • har utviklet en helhetlig forståelse i forhold til pasientens lidelse og symptomer
 • benytter livskvalitet og velvære som mål for lindrende behandling i palliativ fase, og kan i nært samspill med pasienten vurdere hvordan ulike metoder kan lindre pasientens plager

Emnets temaer

 • Sykdoms- og symptomutvikling ved uhelbredelig sykdom
 • Kartlegging, vurdering og dokumentasjon av pasientens symptomer
 • Symptomlindring i et helhetsperspektiv (tverrfaglig tilnærming)
 • Komplementære og alternative metoder
 • Ernæring
 • Den døende pasienten

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave leveres og vurderes etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Gruppeoppgave som presenteres for medstudenter og lærere
 • Studentene leverer litteraturliste på 1200 sider selvvalgt litteratur.

Læremidler

Det er utarbeidet ressurslister for litteratur innen hvert delemne. Listene vil være tilgjengelig på web. Studiet legger vekt på studentaktive metoder og det forventes at studentene aktivt søker kunnskap fra ulike kilder for å oppnå forventet læringsutbytte.