Kunnskapsutvikling og fordypning
2011-2012 - VIU8431 - 15sp

Forutsetter bestått

VIU8401 Grunnlagstenkning i palliativ omsorg, kunnskap, læring og fagutvikling

VIU8411 Sykdomsutvikling og symptomlindring

VIU8421 Møte med alvorlige syke, døende og deres familier; etikk, kommunikasjon og relasjoner

Forventet læringsutbytte

Kandidaten:

Kunnskap

 • har inngående kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et valgfritt, avgrenset tema innen palliativ omsorg
 • har kjennskap til forskningsprosessens ulike deler 
 • har kjennskap til kvalitativ og kvantitativ metode innen vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

 •  kan stille relevante, kritiske spørsmål til en vitenskapelig publikasjons gyldighet, troverdighet og relevans
 • kan diskutere sentrale teoretiske perspektiver og relevante kliniske problemstillinger knyttet til omsorg for alvorlig syke, døende og deres familier.

Generell kompetanse

 • har evne til systematisk og velbegrunnet metodisk tilnærming til relevant forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap innenfor valgt tema
 • har evne til refleksjon, kritisk analyse og formidling av fagkunnskap gjennom en individuell skriftlig fordypningoppgave innenfor rammene av høgskolens retningslinjer for oppgaveskriving

Emnets temaer

 • Forskningsprosessen
 • Kvalitativ og kvantitative metoder
 • Kritisk granskning av vitenskapelig arbeid
 • Søk etter litteratur

Selve oppgavens temaer vil være avhengig av den enkelte oppgaves problemstilling, men tema fra alle emneområdene i utdanningen vil være relevante. Problemstillingen må velges innenfor fagområdet palliativ omsorg.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, oppgaveseminarer, veiledning i gruppe, medstudentveiledning,obligatoriske oppgaver, nettstøttet læring.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Fordypningsoppgaven skrives i gruppe på 2-3 studenter (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Fordypningsoppgaven er et litteraturstudie med selvvalgt problemstilling knyttet til tema innen palliativ omsorg. Oppgavens omfang: 9000 ord (+/- 10%). Det blir avholdt muntlig høring gjennom et eksamensseminar med opponentskap. Den skriftlige oppgaven vil få en foreløpig karakter som etter eksamensseminar vil kunne justeres med inntil en karakter. Hvis kandidaten ved eksamensseminaret ikke kan gjøre rede for oppgaven og/eller benyttet litteratur, kan muntlig høring føre til en totalvurdering av oppgaven til ikke-bestått karakter. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer både skriftlig og muntlig del.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny besvarelse leveres etter avtale med emneansvarlig. Individuell muntlig høring ved kontinuasjon dersom oppgaven skrives i gruppe.Kun skriftlig del dersom besvarelsen leveres individuelt.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Kritisk granskning av forskningsartikkel i gruppe.
 • Prosjektplan leveres i gruppe (800-1200 ord)
 • Studentene leverer litteraturliste på 800 sider selvvalgt litteratur.

Læremidler

Det er utarbeidet ressurslister for litteratur innen hvert delemne. Listene vil være tilgjengelig på web. Studiet legger vekt på studentaktive metoder og det forventes at studentene aktivt søker kunnskap fra ulike kilder for å oppnå forventet læringsutbytte.