Andre veiledet praksis
2011-2012 - VPAIO2 - 15sp

Forutsetter bestått

VPAIO1 - Første veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal videreutvikle de kunnskaper han/hun oppnådde i første veiledet praksis og vise progresjon i hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleierfunksjonen.

 • Etisk og juridisk ansvarlighet. Studenten skal:  
 - være seg bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd
 - ivareta og fremme pasientens og pårørendes rettigheter
 - identifisere etiske og juridiske problemstillinger, reflektere over disse og og delta aktivt i etiske diskusjoner
 - bidra til å kvalitetssikre hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleien og annen behandling av pasienten
 

 • Kommunikasjon og samarbeid. Studenten skal:  
 - skape kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder
 - bidra til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team
 

 • Ansvar for egen læring og faglig utvikling. Studenten skal:  
 - reflektere over egen fagutøvelse, integrere og bruke teori i alle aspekter av praksis og inneha en reflekterende holdning til egen og kollegaers yrkesutøvelse
 - differensiere og prioriterer egne læringsbehov
 - bruke erfarne anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere og aktuell litteratur for å utvikle egen kompetanse
 - utvikle identitet som hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier
 

 • Administrasjon og ledelse. Studenten skal:  
 - kunne administrere eget arbeid og læresituasjon og kunne delegere arbeidsoppgaver til beste for pasienten
 - bidra til et godt arbeidsmiljø
 

Problemløsning.  

 Studenten i anestesisykepleierutdanningen skal:  
 - Med veiledning kunne identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere anestesisykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis
 - Beherske forberedelse, mottak, leiring, monitorering og forebyggende tiltak i forhold til pasient som skal gjennomgå kirurgi
 - Vise kunnskap om relevante observasjoner av pasienter i lokal-, regional- og generell anestesi, og foreslå tiltak når komplikasjoner oppstår
 - Ta delansvar i forbindelse med innledning, vedlikehold og avslutning av
 - kirurgiske inngrep i lokal, regional og generell anestesi og anestesi til spesielle pasientgrupper og sykdomstilstander
 - Vise evne til å arbeide selvstendig under tett oppfølging i ukompliserte situasjoner med stabile pasienter
 - Beherske intravenøs kanylering og luftveishåndtering på de fleste pasienter, og beherske med en viss sikkerhet og selvstendighet relevant medisinsk teknisk utstyr
 - Vise kunnskap om indikasjon, dosering og virkning/bivirkning av de vanligste medikamenter (inkl. anestesigasser) anvendt i klinisk anestesiologi
 - Med veiledning kunne utføre anestesisykepleierens oppgaver overfor akutt og kritisk syke pasienter utenfor anestesiavdelingen
 - Kan dokumentere anestesisykepleie på en forsvarlig måte
 - Vise forståelse for betydningen av kontinuitet i anestesisykepleien
 - Er kjent med prosedyrer i forbindelse med akutte situasjoner innen anestesi, inkludert avdelingens katastrofeplan
 

 Studenten i intensivsykepleierutdanningen skal :
 - vise kunnskap og ferdigheter i å observere og tolke pasientens situasjon
 - identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis
 - ta delansvar i komplekse pasientsituasjoner og prosedyrer og deltar aktivt i akuttsituasjoner
 - beherske avdelingens medisinsk tekniske utstyr med en viss sikkerhet og selvstendighet
 - se betydningen av kontinuitet i intensivsykepleien
 - dokumentere intensivsykepleie på en forsvarlig måte
 

 Studenten i operasjonssykepleierutdanningen skal :  
 - identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere operasjonssykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis
 - ta delansvar i komplekse pasientsituasjoner og prosedyrer og deltar aktivt i akuttsituasjoner
 - vise kunnskaper, ha ferdigheter og utvikle holdninger i forhold til hygieniske og aseptiske prinsipper og arbeidsmetoder og kunne begrunne utfra forskningsbasert kunnskap
 - beherske avdelingens medisinsk tekniske utstyr med en viss sikkerhet og selvstendighet
 - dokumentere operasjonssykepleie på en forsvarlig måte
 

Emnets temaer

Tema fra hovedemne 1, 2 og 3. i Rammeplan for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  •  Simuleringsøvelser
  •  Skriftlig og muntlig refleksjon

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av faglærer og kontaktperson i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i andre veiledet praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  •  Praksisstudieplan
  •  Ett fagnotat
  •  Ett pedagogiske framlegg
  •  Ved hospitering: hospiteringsrapport
  • Sertifisering som AHLR-utøver

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for arbeidskrav