Tredje veiledet praksis
2011-2012 - VPAIO4 - 15sp

Forutsetter bestått

VPAIO2 - Andre veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endte praksisperiode ha nådd målene for videreutdanningen i hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.
Studenten skal kunne fungere selvstendig som funksjonsdyktig anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier.

Etisk og juridisk ansvarlighet. Studenten skal:
- argumentere og utøve hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnskap om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter

Kommunikasjon og samarbeid. Studenten skal:
- gi situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
- på basis av pedagogisk kunnskap kunne veilede og undervise andre

Ansvar for egen læring og fagutvikling. Studenten skal:
- vise evne til fagutviklingen og benytte forskningsbasert kunnskap som grunnlag i praksis
- identifisere behov og delta i endringsprosesser som videreutvikler hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleien

Administrasjon og ledelse. Studenten skal:
- ta ansvar for å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper
- administrere seg selv og andre medarbeidere slik at pasientens helse ivaretas
- fungere i team, beholde oversikt og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress

 Problemløsning .

Studenten i anestesisykepleierutdanningen skal:  
- kunne utføre anestesisykepleierens helsefremmende, forebyggende,
behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
- ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av
anestesisykepleie til pasienten
- utøve anestesisykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes
- argumentere faglig og begrunne sine handlinger ut fra forskningsbasert kunnskap
- ha handlingskompetanse og -beredskap relatert til spesielle utfordringer ianestesiavdelingen
og prehospitalt
- vise kunnskap innen anestesi relatert til aldersdimensjonen
- bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
- håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr på en forsvarlig måte
- dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid på en forsvarlig måte
- utøve anestesisykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser
og opplevelse av å være akutt/ kritisk syk

Student i intensivsykepleierutdanningen skal:  
- utøve intensivsykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
- ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av intensivsykepleie til den komplekse intensivpasienten
- argumentere faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap
- bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
- håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr på en forsvarlig måte
- dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid på en forsvarlig måte
- utøve intensivsykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt/kritisk syk
- utøve intensivsykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes

Studenten i operasjonsykepleierutdanningen skal:  
- utøve operasjonssykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
- ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av operasjonssykepleie til pasienten
- argumentere faglig og begrunne sine handlinger utfra forskningsbasert kunnskap
- bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
- håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr på en forsvarlig måte
- dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid på en forsvarlig måte
- utøve operasjonssykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt/kritisk syk
- utøve operasjonssykepleie slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes.

Emnets temaer

Tema fra hovedemne 1, 2 og 3 i Rammeplan for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Simuleringsøvelser
  • Skriftlig og muntlig refleksjon

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Veiledet praksis vurderes av faglærer og kontaktperson i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått tredje veiledet praksis må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Praksisstudieplan
  • Ett pedagogiske framlegg
  • Ett fagnotat
  • Ved hospitering: hospiteringsrapport

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for arbeidskrav.