Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen
2011-2012 - VPH3012 - 15sp

Forutsetter bestått

 SPL2022 - Sykdomslære
 VPK2012 eller VPM2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

 • har kunnskap om lover,regler og øvrige rammebetingelser som styrer sykepleierens virksomhet.

Ferdigheter  - studenten

 •  utøver faglig forsvarlig sykepleie overfor mennesker i alle aldersgrupper som er utsatt for
 •  sykdom,skade, akutt og kronisk syke, funksjonshemmede, rehabiliteringstrengende og
 •  mennesker som er i siste fase av livet.
 •  reflekterer over helsetjenestens oppbygging og oppgaver .
 •  utviser en kritisk - analytisk holdning til helsetjenesten
 •  behersker relevant IKT aktivt i dokumentasjon
 •  informerer, undervise, og veilede pasienter og pårørende om problemer ogbehov som oppstår ved sykdom, lidelse og død

Generell kompetanse  - studenten

 • deltar i helseopplysning og forebyggende arbeid.
 • har innsikt i helsesøsters funksjonsområder:
  • helsestasjonstjenesten
  • skolehelsetjenesten
  • andre oppgaver
 • samarbeider på alle nivå i organisasjonen
 • utvikler vilje til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • kommuniserer om faglige temaer i et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter i alle aldersgrupper som mottar kommunale helsetjenester, og deres pårørende, både på institusjon og som hjemmeboende, funksjonshemmede, rehabiliteringstrengende og mennesker som er i siste fase av sitt liv.

 Sykepleierens ledende og undervisende funksjon.

 Helsesøsters funksjon og arbeidsområder.

Pedagogiske metoder

Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Egne kriterier i vurderingsskjema for VPH3012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og veileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPH3012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

 Se vurderingsportefølje, jfr. vurderingsskjema for VPH3012
Obligatoriske arbeidskrav beskrevet i Vurdringsporteføljen må være godkjent for å få bestått praksisperioden.