Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen
2011-2012 - VPH3012D - 15sp

Forutsetter bestått

 VPK2012 eller VPM2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
studenten
- har kunnskap om lover,regler og øvrige rammebetingelser som styrer sykepleierens virksomhet.

FERDIGHETER
 Studenten
* utøver faglig forsvarlig sykepleie overfor mennesker i alle aldresgrupper som er utsatt for
 sykdom, skade, akutt og kronisk syke, funksjonshemmede, rehabiliteringstrengende og
 mennesker som er i siste fase av livet.

* reflekterer over helsetjenestens oppbygging og oppgaver.

* utviser en kritisk-analytisk holdning til helsetjenesten

* kunne kommunisere om faglige temaer i et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

* behersker relevant IKT aktivt i dokumentasjon.
 
* informerer, underviser, veileder pasienter og pårørende om problemere og behov
 som oppstår ved sykdom, lidelse og død.
 
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
* deltar i helseopplysning og forebyggende arbeid
 
* har innsikt i helsesøsters funnksjonsområder:
 - helsestasjonstjenesten
 - skolehelsetjensten
 - andre oppgaver

* samarbeider på alle nivå i organisasjonen

* utvikler vilje til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

 Helsestasjonstjenesten
 Skolehelsetjenesten
 Andre oppgaver

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter i alle aldersgrupper som mottar kommunale helsetjenester og deres pårørende,
 både på institusjon og som hjemmeboende, funksjonshemmede, rehabiliteringstrengende og
 mennesker som er i siste fase av sitt liv.

 Sykepleierens ledende og undervisende funksjon.

 Helsesøsters funksjon og arbeidsområder

Pedagogiske metoder

Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Egne kriterier i vurderingsskjema for VPH3012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og veileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPH3012D, må kontakte studieprogramansvarlig for
 tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

 Vurderingsportefølje, jfr. vurderingsskjema for VPH3012D
Obligatoriske arbeidskrav beskrevet i Vurderingsporteføljen må være godkjent for å få bestått praksisperiode