Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd.
2011-2012 - VPK2002 - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL 1004- Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
  • SPL 1004MED- Medikamentregning
  • VPS 1002- Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  • PRU 2002 -Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper :

  • Har kunnskap om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
  • Får innsikt i operasjonssykepleiers arbeidsområde.

Ferdigheter:

  • Anvender kunnskaper i utøvelse av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
  • Reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell kompetanse:

  • Deltar i diskusjoner om faglige og etiske problemstillinger
  • Kan utføre sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
 Hospitering på opr.avd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Erfaringslæring med refleksjon og veiledning, individuelt og i grupper
 Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

 Arbeidskravene beskrevet i vurderingsporteføljen må være godkjent for å få bestått praksisperiode

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplanen for 2.studieenhet.