Veiledet praksis i kirurgi inkl.hospitering på opr.avd. - studieenhet 2
2011-2012 - VPK2002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL 1004 -Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
  • SPL 1004MED - Medikamentregning
  • VPS 1002 - Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

 PRU 2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

 I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen kirurgi. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2002.
Får innsikt i operasjonssykepleiers arbeidsområde

Kunnskaper:
* Anvender kunnskaper i utøvelse av sykepleiehandlinger

Ferdigheter:
* Utfører forsvarlig sykepeie under veiledning
* Gjennomfører hygieniske prinsipper
* Benytter plan for dagen og refleksjon over personlig og faglig utvikling
* Anvender praksisstedets elektroniske dokumentasjonssystem

Generell kompetanse:
* Får innsikt i operasjonssykepleiers arbeidsområde
* Deltar i diskusjoner om faglige og etiske problemstillinger

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
 Hospitering på opr.avd.

 
 
 

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Erfaringslæring med refleksjon og veiledning, individuelt og i grupper
  • Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultet i VPK 2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

  •  Arbeidskravene beskrevet i vurderingsporteføljen må være godkjent
  •  Gjennomført pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.
  •  Muntlig og skriftlig refleksjon.

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplanen for 2. studieenhet.