Veiledet praksis i kirurgi inkludert hospitering i operasjonsavdeling
2011-2012 - VPK2012 - 15sp

Forutsetter bestått

 • SPL 1004 -Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
 • SPL 1004MED - Medikamentregning
 • SPL1092- Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 • SPL1012 - Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
 • VPM2002 eller VPP2002
 • Oppgave i samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde

Anbefalt forkunnskap

 •  PRU2002 eller PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper  - studenten

 • har kunnskap om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronsik syke pasienter med kirurgiske lidelser
 • har innsikt i operasjonssykepleiers arbeidsområde

Ferdigheter - studenten

 • anvender kunnskaper i utøvelse av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser
 • reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell kompetanse  - studenten

 • deltar i diskusjoner om faglige problemstillinger
 • utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

 • Gjennomføring av sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
 • Hospitering på opr.avd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

 Obligatoriske arbeidskrav beskrevet i vurderingsporteføljen må være godkjent for å få bestått praksisperiode

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.