Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd.
2011-2012 - VPK3002 - 15sp

Forutsetter bestått

 VPM2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Har kunnskap om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.

Ferdigheter:

  • Anvender kunnskaper i utøvelse av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
  • Reflekterer over personlig og faglig utvikling.

Generell kompetanse:

  • Deltar aktivt i diskusjoner om faglige og etiske problemstillinger.
  • Kan utføre sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser

Hospitering på opr. avd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.
 Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK3002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK3002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

 Arbeidskrav beskrevet i vurderingsporteføljen må være godkjent for å få bestått praksisperiode

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2