Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel
2011-2012 - VPM2002 - 15sp

Forutsetter bestått

VPS1002 - Veiledet praksis i sykehjem
SPL 1004 -Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
SPL 1004MED - Medikamentregning

Anbefalt forkunnskap

 PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Har kunnskap om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
  • Studenten får innsikt i jordmors arbeidsområde.

Ferdigheter:

  • Anvender kunnskaper i utøvelse av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med medisinske lidelser
  • Reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell kompetanse:

  • Deltar i diskusjon om faglige problemstillinger
  • Kan utføre sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser

Hospitering på føde-/barselavdeling.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning indviduelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

 Obligatoriske arbeidskrav beskrevet i vurderingsportefølje må være godkjent for å få bestått praksisperiode

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2