Veiledet praksis i medisin inkludert hospitering i føde/barselavd. - studieenhet 2
2011-2012 - VPM2002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL1004- Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
  • SPL1004MED- Medikamentregning
  • VPS1002D- Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:
Har kunnskap om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
Studenten får innsikt i jordmors arbeidsområde

Ferdigheter:
Anvender kunnskaper i utøvelse av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med medisinske lidelser
Reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell Kompetanse:
Deltar i diskusjon om faglige problemstillinger
Kan utføre sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.

 Hospitering på føde/barselavdeling.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning indviduelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM2002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM2002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav beskrevet i vurderingsporteføljen må være godkjent for å få bestått praksisperiode

Studenten skal ha godkjent arbeidskravene beskrevet i vurderingsportefølje.

Læremidler

 Fullstendig litteraturliste i undervisningsplan for studieenhet 2.