Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel
2011-2012 - VPM2012 - 15sp

Forutsetter bestått

 • SPL 1004 -Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
 • SPL 1004MED - Medikamentregning
 • SPL 1012
 • SPL 1092
 • VPK 2002 eller VPP 2002

Anbefalt forkunnskap

 PRU 2002 og PRU 2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
 • Studenten får innsikt i jordmors arbeidsområde.

Ferdigheter:

 • Anvender kunnskaper i utøvelse av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med medisinske lidelser
 • Reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell kompetanse:

 • Deltar i diskusjoner om faglige problemstillinger
 • Kan utføre sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepeie til pasienter med medisinske lidelser.

Hospitering på føde-/barselavd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM 2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM 2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav beskrevet i vurderingsportefølje må være godkjent.for å få bestått praksisperiode

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.