Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel
2011-2012 - VPM3002 - 15sp

Forutsetter bestått

 VPK2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

  • Har kunnskap om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
  • Studenten får innsikt i jordmors arbeidsområde

Ferdigheter:

  • Anvender kunnskaper i utøvelse av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
  • Reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell kompetanse:

  • Deltar aktivt i diskusjoner om faglige problemstillinger
  • Kan utføre sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.

Hospitering på føde-/barselavdelingen.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM3002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM3002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav beskrevet i vurderingsporteføljen må være godkjent for å få bestått praksisperiode

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2