Veiledet praksis i medisin - inkludert hospitering i føde/barselavd.
2011-2012 - VPM3002D - 15sp

Forutsetter bestått

SPL2022D - Sykdomslære

VPK2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
Har kunnskap om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
Studenten får innsikt i jordmors arbeidsområde

Ferdigheter:
Anvender kunnskaper i utøvelse av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med medisinske lidelser
Reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell konpetanse:
Deltar aktivt i diskusjon om faglige problemstillinger
Kan utføre sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser.
Hospitering på føde-/barselavdelingen.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPM3002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og veileder/hovedveileder i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav beskrevet i vurderingsportefølje må være godkjent for å få bestått praksisperiode

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.